තාක්ෂණික

The Last Lesson of RB Rambukwella

The Last Lesson of RB Rambukwella

KINGSWOOD MATTERS

In 1997, Principal RB Rambukwella left Kingswood after an 8 year spell as its head master. Taking over from Mr. Nihal Herath in 1988/89, Rambukwella’s tenure was known for strict discipline and a balance in extra-curricular work, sports and studies alike. The writer remembers the Principal’s deep concern for the “traditions” of the school, and attempts taken to keep these traditions alive, by making them a living part of the student’s day-to-day activities.

Parallel to the centenary celebrations of the school, the Kingswood Union and the Principal had LE Blaze’s memoir of the school’s first 25 years (originally printed in 1934) reprinted. The Prologues, too, was extended and collected into a single volume, holding together the verses from 1895-1991. In 1994/95, the Principal initiated a programme where a weekly 5-10 minute reading of LE Blaze’s KFE: The Story of Kingswood was delivered by young students over the intercom system.

Rambukwella…

View original post 585 more words

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )