ටැගය: 2009

වෙනසක්….


------------------------------------------------------------------------------- හ්ම්ම්.....!!! කාලෙකින් මොකුත් ලියන්න බැරි වුණා... ඉතිං මේ හිත හිත හිටියේ මොනා ලියන්න ද කියල. හැමදාම වගේත් නැතුව ටිකක් අලුත් දෙයක් ලියන්න ඕනෙ කියලත් හිතුනා.අලුත් දේවල් ටිකක් ගැන විස්තරත් හම්බුණා. ඒ අතරෙ අලුත් දෙයක් ගැන මගේ බ්ලොග් ‍එකට එකතු කරන්න හිතුණා. ඒ කියන්නේ වෙනසක් … දිගටම වෙනසක්…. කියවන්න