තාක්ෂණික, වින්ඩෝස්

Windows පරම්පරාවේ අලුත් සාමාජිකයා…


මුලින්ම හැමෝටම සුභම සුභ නත්තලක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අලුත් අවුරුද්දත් සතුට සාමය පිරි සුභ නව වසරක් වෙන්න කියලත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නත්තලෙන් පසුව එන අලුත් අවුරුද්දේ Windows පරම්පරාවට එකතු වෙන අලුත් සාමාජිකයා ගැනයි මේ... මිලියන 150 කටත් වඩා විකුණූ පිටපත් ප්‍රමාණයක් සමග සාර්ථක වූ Windows 7 පසු  Microsoft සමාගම ඔවුන්ගේ Windows පරම්පරවේ අලුත් සාමාජිකයා… Continue reading Windows පරම්පරාවේ අලුත් සාමාජිකයා…

Advertisements