දැයට කිරුල + ADSL


___________________________________________ දැයට කිරුල ප්‍රදර්ශ‍නයේ ADSL Packages ගැන තිබ්බෙ මෙහෙමයි. දැනට කියන්න අමාරුයි මේ ගැන වැඩිය. ඒත් හොයල බලලා කියන්නං. අපිටත් බැරිද දන්නැ තියෙන එක මාරු කරන්න. ඇයි අපි කියල ඔටුවොද? මමනම් හිතන්නෙ මේකෙන් කියන්නෙ ADSL වල මිල ගනන් අඩු කිරීමක් ගැන වෙන්නත් පුළුවන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා.... ___________________________________________