තාක්ෂණික

Cyber security සහ Information security අතර වෙනස


Cyber-Security Awareness – Episode 02 – Cyber security vs Information Security Cyber security සහ Information security අතර වෙනස ගැන හැදින්වීමක්  මේ වීඩියෝඒ කෙන්  බලන්න පුළුවන්....වීඩියෝ ඒක බලලම comment ඒකක් දාන්නකො බලන්න. SLtechTalk you tube channel ඒක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න ඒපා. http://www.youtube.com/watch?v=o8GKhqWLaMw  

Advertisements