ටැගය: Core i5

Intel Core i5 සහ Core i3 හ‍‍ඳුන්වාදෙයි…


ටික කාලයක නිහැඬියාවෙන් පස්සෙ Intel තවත් අලුත් Processor වර්ග 2ක් ගැන හ‍‍ඳුන්වල දුන්න. ඒ තමයි Core i5 සහ Core i3 යන Processor 2 යි. Core i3 Processor ය 2010 ජනවාරි 7 වනදා ත් Core i5 Processor ය 2009 සැප්තැම්බර් 8 වන දාත් හ‍‍ඳුන්වල දුන්න. අලුත් … දිගටම Intel Core i5 සහ Core i3 හ‍‍ඳුන්වාදෙයි… කියවන්න