අලුත් විදිහට ඩොමේන්…


»              අන්තර්ජාලයේ ඩොමේන් නාම ඇතුළු වැදගත් දේ පාලනය කරනු ලබන්නේ අයිකැන් සමාගම(ICANN-Internet Corporation for Assignd Names and Numbers) විසිනි. ඕනෑම වෙබ් අඩවියක ලිපිනය අවසන්  පදය ‘ප්‍රධාන මට්ටමේ ‍ඩොමේන් නාමය’(TLD-Top Level Domain) කියා හදුන්වයි. එක් එක් ර‍ටවල් සදහා ද(.lk , .uk) එක් එක් ආයතන සදහා ද(.com , .net , .org) විෂයන් සදහාද(.biz ,  .edu) මෙම ඩොමේන් … දිගටම අලුත් විදිහට ඩොමේන්… කියවන්න