ලොව වේගවත් ම Processor එක…


ඉන්ටෙල් කෝර් අයිසෙවන්(Intel Core i7)    ඉන්ටෙල් සමාගම විසින් ලොව වේගවත්ම ප්‍රෙසෙසරය හදුන්වාදෙයි. එනම් ඉන්ටෙල් කෝර් අයිසෙවන් ය. එය නහේලම්(Nahelem) යන කේත නාමයෙන් හැදින්වින.   කෝර් අයිසෙවන් ප්‍රෙසෙසරය නැනෝමීටර 45 තාක්ෂණය(micro architecture) මෙන්ම තැනූවකි. එනම් මෙහි ඇති එක් ට්‍රාන්සිස්ටරයක පළල නැනෝමීටර 45කි(45nm). මෙවැනි ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපථ හත් කෝටි තිස් එක් ලක්ෂය(මිලියන 731) බැගින් ඇති කුඩා චිප් … දිගටම ලොව වේගවත් ම Processor එක… කියවන්න