ජාලකරණය, තාක්ෂණික

Online Shopping කරනවද? ඒහෙනං මෙන්න මේ දේවල් වැදගත් වෙයි… Part-1


TechTalk Bites - Episode 01-Online Purchasing Concerns Part-1 Online Shopping කරනවද? ඒහෙනං මෙන්න මේ දේවල් වැදගත් වෙයි... This video covers some of the important concerns when using online shopping. #SLtechTalk වීඩියෝ ඒක බලලම comment ඒකක් දාන්නකො බලන්න. SLtechTalk youtube channel ඒක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න ඒපා.  

Advertisements