විශාල ‍ෆයිල් ඉ-මේල් කිරීමට උදව් කරන ‘‍ෆයිල් ඉ-මේල්’


දැනට පාවිච්චි කරන ‍ඉ-මේල් ගිණුමකින් සාමාන්‍යයෙන් ‍ඉ-මේල් යැව්වත් ගොඩක් වෙලාවට ‍මේල් එක්ත් එක්ක අපි එක එක දේවල් attachment විධිහට යවන්න පුරුදුවෙලා ඉන්නවා. මේ විධිහට images, video/audio clips, documents වගේ පොඩි පෙඩි දේවල් යවන්න පුඵවන්. ඒත් අපිට ගැටලුවකට තියෙන්නෙ ඉතා විශාල ‍ෆයිල්(මෙගා බයිට් 50 වඩා වැඩි) සාමාන්‍ය ‍ඉ-මේල් ගිණුමකින් හුවමාරු කළ නොහැකි වීමයි. මේ දේපහසුවෙන් හා … දිගටම විශාල ‍ෆයිල් ඉ-මේල් කිරීමට උදව් කරන ‘‍ෆයිල් ඉ-මේල්’ කියවන්න