ෆේස්බුක් පේපර් (Introducing Paper – Stories from Facebook)


ෆේස්බුක් ගැන අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නෑනේ....ලෝකයේ වැඩිම පිරිසක් සම්බන්ධවෙලා ඉන්න සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය තමයි ෆෙස් බුක්.. ෆෙස් බුක් වලින් කාලෙන් කාලෙට අලුත් අලුත් දේ හදුන්වලා දෙනවා... මේ නිසා ඉන්න සාමාජික පිරිස රැදෙනවා ගේම අලුත් සාමාජිකයනුත් ෆෙස් බුක් වලට ඇදී එනවා... මේ ෆෙස් බුක් වලින් හදුන්වාදෙන අලුත්ම විශේෂාංගයයි. ඒ ෆේස්බුක් පේපර්(Facebook Paper).  මේක ෆේස්බුක් වලින් හදුන්වාදෙන අලුත්ම අලුත් ඇප් එකයි. … දිගටම ෆේස්බුක් පේපර් (Introducing Paper – Stories from Facebook) කියවන්න