අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

Social Media වලදී අාරක්ෂා වෙන්න Tips 10ක් 


Cyber Security Awareness - Episode 08 - Social Media වලදී අාරක්ෂා වෙන්න Tips 10ක්. This video is about the security tips in Social Media.

Advertisements
අන්තර්ජාල, තාක්ෂණික

ෆේස්බුක් පේපර් (Introducing Paper – Stories from Facebook)


ෆේස්බුක් ගැන අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නෑනේ....ලෝකයේ වැඩිම පිරිසක් සම්බන්ධවෙලා ඉන්න සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය තමයි ෆෙස් බුක්.. ෆෙස් බුක් වලින් කාලෙන් කාලෙට අලුත් අලුත් දේ හදුන්වලා දෙනවා... මේ නිසා ඉන්න සාමාජික පිරිස රැදෙනවා ගේම අලුත් සාමාජිකයනුත් ෆෙස් බුක් වලට ඇදී එනවා... මේ ෆෙස් බුක් වලින් හදුන්වාදෙන අලුත්ම විශේෂාංගයයි. ඒ ෆේස්බුක් පේපර්(Facebook Paper).  මේක ෆේස්බුක් වලින් හදුන්වාදෙන අලුත්ම අලුත් ඇප් එකයි.… Continue reading ෆේස්බුක් පේපර් (Introducing Paper – Stories from Facebook)