2014 ලොව තාක්‍ෂණයෙන් උසස්ම ජංගම දුරකථන 10…


ඔබේ දුරකථනයත් මෙතන තියනවද කියලා බලන්න TOP 1- SMART PHONES SUMMER 2014 10. Samsung Galaxy S4 9. Moto G 8. HTC ONE 7. iPhone 5s 6. Sony XPERIA Z1 5. Google Nexus 5 4. LG G2 3. Samsung Galaxy S5 2. Sony XPERIA Z2 1. HTC ONE 8

අයි ෆොන් 5 ඇගිලි මාර්ක් ලොක් සාර්ථකයි


මේ දිනවල තාක්ෂණ ලෝකයේ ආන්දෝලනයක් ඇති කර තිඛෙන ඇපල් සමාගමේ නවතම ෆෝන් මොඩලය වන අයි ෆෝන් 5 එස් හි ආරක්ෂිත විශේෂාංගයක් ලෙස ඇගිලි සලකුණු මගින් ලොක් කිරීම ඉදිරිපත් කර තිඛෙනවා. මෙම විශේෂාංගය වෙනත් වෙළෙඳ නාම සහිත ෆොන් මොඩල මගින් මින් ඉහත ඉදිරිපත් කර තිබුණත් හදිසි අවශ්‍යතාවයන්හිදී ෆොන් එකේ ලොක් එක ඇරගන්නට බැරිව අසාර්ථකවූ බව තාක්ෂණික විචාරයන් … දිගටම අයි ෆොන් 5 ඇගිලි මාර්ක් ලොක් සාර්ථකයි කියවන්න