ජාලකරණය

LAN හා WAN වල අලුත් නිර්වචනය..


සාම්ප්‍රදායික නිර්ව‍චන අනුව අපි LAN හා WAN අර්ථ දක්වන්නේ එම ජාලය විහිදී ඇති ප්‍රදේශය අනුවයි. එනම් LAN(Local Area Network) යනු සාපේක්ෂව කුඩා ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති ජාලයක් ලෙසත් සාපේක්ෂව භූගෝලීය වශයෙන් විශාල‍ ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති ජාලයක් WAN(Wide Area Network) එකක් ලෙසත් නම් කෙරේ. නමුත් දැන් LAN හා WAN වල නිර්වචය අලුත් වී තිබේ. එනම් LAN යනු විද්‍යුත්… Continue reading LAN හා WAN වල අලුත් නිර්වචනය..