තනි CPU එකෙන් තුන් හතර දෙනකුට වැඩ කළ හැකි MultiUser PC


මේ සැරේ ටිකක් වෙනස් විධිහේ දෙයක් ගැනයි ලියන්න හදන්නෙ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩිය පාවිච්චි කරන් නැති ක්‍රමයක්. මේ MultiUser PC ගැනයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි Multi User කියන එකෙන් අදහස් කරන්නෙ operating system එකක් හරි application software එකක් හරි එකවර users ලා කීපදෙනෙක් පරිශීලනය කිරීමයි. ඇත්තටම මෙතන වෙන්නෙත් ඒදේම තමයි. හැ‍බැයි ක්‍රමය වෙනස්. තනි PC එකක් කීපදෙනෙක් … දිගටම තනි CPU එකෙන් තුන් හතර දෙනකුට වැඩ කළ හැකි MultiUser PC කියවන්න