අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික, පරිගණක

Strong Password ඒකක් ද use කරන්නෙ ?


|||||||||| SLTechTalk ||||||||||| Strong Password ඒකක් ද use කරන්නෙ ? This is a video is about Strong Passwords and Managing Passwords. #SLtechTalk

Advertisements
තාක්ෂණික, පරිගණක

පරිගණකයට අලුත් විධියේ ඉබ්බෙක්…


අලුත් අවුරුද්ද  ඉවර වෙලා අප්‍රේල් මාසෙත් ඉවර වූණා. හැමෝටම ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.. අලුත් අවුරුද්දෙ ඉස්ස ඉස්සල්ලම ටිකක් වෙනස් දෙයක් ගැන කියන්න ඕනෙ කියල හිතුණා. මේක අපේ පරිගණකයට අගුල්(lock) දාන්න පුළුවන් අපූරු ක්‍රමයක්. මේක කරන්න පාවිච්චි කරන්නෙ නිතර දෙවේලෙ අපේ අතේ තියෙන USB pen drive එකයි.  සාමාන්‍යයෙන් අපි… Continue reading පරිගණකයට අලුත් විධියේ ඉබ්බෙක්…