අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

Ransomware ගැන සිංහලෙන්


Cyber Security Awareness - Episode 04 - Ransomware ගැන සිංහලෙන්   Ransomware ගැන දන්න සිංහලෙන්.... This video covers an overview of Ransomware. #SLtechTalk

Advertisements