තාක්ෂණික

Intel Core i5 සහ Core i3 හ‍‍ඳුන්වාදෙයි…


ටික කාලයක නිහැඬියාවෙන් පස්සෙ Intel තවත් අලුත් Processor වර්ග 2ක් ගැන හ‍‍ඳුන්වල දුන්න. ඒ තමයි Core i5 සහ Core i3 යන Processor 2 යි. Core i3 Processor ය 2010 ජනවාරි 7 වනදා ත් Core i5 Processor ය 2009 සැප්තැම්බර් 8 වන දාත් හ‍‍ඳුන්වල දුන්න. අලුත් Processors ගැන කියන්න කළින් වැදගත් වෙයි කියල හිතන දේවල් ටිකක්… Continue reading Intel Core i5 සහ Core i3 හ‍‍ඳුන්වාදෙයි…

තාක්ෂණික, පරිගණක

ලොව වේගවත් ම Processor එක…


ඉන්ටෙල් කෝර් අයිසෙවන්(Intel Core i7)    ඉන්ටෙල් සමාගම විසින් ලොව වේගවත්ම ප්‍රෙසෙසරය හදුන්වාදෙයි. එනම් ඉන්ටෙල් කෝර් අයිසෙවන් ය. එය නහේලම්(Nahelem) යන කේත නාමයෙන් හැදින්වින.   කෝර් අයිසෙවන් ප්‍රෙසෙසරය නැනෝමීටර 45 තාක්ෂණය(micro architecture) මෙන්ම තැනූවකි. එනම් මෙහි ඇති එක් ට්‍රාන්සිස්ටරයක පළල නැනෝමීටර 45කි(45nm). මෙවැනි ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපථ හත් කෝටි තිස් එක් ලක්ෂය(මිලියන 731) බැගින් ඇති කුඩා චිප්… Continue reading ලොව වේගවත් ම Processor එක…