අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

Social Media වලදී අාරක්ෂා වෙන්න Tips 10ක් 


Cyber Security Awareness - Episode 08 - Social Media වලදී අාරක්ෂා වෙන්න Tips 10ක්. This video is about the security tips in Social Media.

අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික, පරිගණක

Hacking සහ Cracking, ethical වෙන්නෙ මෙහෙමයි…


Cyber Security Awareness - Episode 07 - Hacking සහ Cracking, ethical වෙන්නෙ මෙහෙමයි... |||||||||| SLTechTalk ||||||||||| Hacking සහ Cracking, ethical වෙන්නෙ මෙහෙමයි... This is a video will explain about Hacking and Cracking and how it's going to be Ethical. #SLtechTalk   Follow SLTechTalk: https://twitter.com/SLTechTalk https://www.facebook.com/SLTechTalk .::: It's all about Technology :::.  

අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික, පරිගණක

Strong Password ඒකක් ද use කරන්නෙ ?


|||||||||| SLTechTalk ||||||||||| Strong Password ඒකක් ද use කරන්නෙ ? This is a video is about Strong Passwords and Managing Passwords. #SLtechTalk

අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

ඔයාගෙ Personal Details වෙනත් කෙනෙක් අතට ගියොත්? Identity Theft ගැන දන්න සිංහලෙන්ම දැනගන්න….


Cyber Security Awareness - Episode 05 - Identity Theft ගැන සිංහලෙන්   |||||||||| SLTechTalk ||||||||||| ඔයාගෙ Personal Details වෙනත් කෙනෙක් අතට ගියොත්? Identity Theft ගැන දන්න සිංහලෙන්ම දැනගන්න.... This video about What is Identity Theft and Prevention methods. #SLtechTalk https://www.youtube.com/watch?v=-nbI6cbIuOA

අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

Ransomware ගැන සිංහලෙන්


Cyber Security Awareness - Episode 04 - Ransomware ගැන සිංහලෙන්   Ransomware ගැන දන්න සිංහලෙන්.... This video covers an overview of Ransomware. #SLtechTalk

අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

ONLINE SHOPPING කරනවද? ඒහෙනං මෙන්න මේ දේවල් වැදගත් වෙයි… PART-1(Ebay Demo)


TechTalk Bites - Episode 01-Online Purchasing Concerns Part-2 (Demo) Online Shopping කරනවද? ඒහෙනං මෙන්න මේ දේවල් වැදගත් වෙයි...(Ebay demo) This video covers some of the important concerns when using online shopping(demo with ebay). #SLtechTalk වීඩියෝ ඒක බලලම comment ඒකක් දාන්නකො බලන්න. SLtechTalk youtube channel ඒක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න ඒපා.  

ජාලකරණය, තාක්ෂණික

Online Shopping කරනවද? ඒහෙනං මෙන්න මේ දේවල් වැදගත් වෙයි… Part-1


TechTalk Bites - Episode 01-Online Purchasing Concerns Part-1 Online Shopping කරනවද? ඒහෙනං මෙන්න මේ දේවල් වැදගත් වෙයි... This video covers some of the important concerns when using online shopping. #SLtechTalk වීඩියෝ ඒක බලලම comment ඒකක් දාන්නකො බලන්න. SLtechTalk youtube channel ඒක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න ඒපා.  

අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික, පරිගණක

Security වල පාවිව්චි වෙන මූලික වචන


Cyber Security Awareness - Episode 03 - Basic Security Terminologies අපි security වලදි දැන ගන්න ඔ්නෙවෙන මූලික terminologies ටික ගැන තමයි මේ වීඩියෝ ඒකෙන් කතාකරන්නෙ. වීඩියෝ ඒක බලලම comment ඒකක් දාන්නකො බලන්න. SLtechTalk youtube channel ඒක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න ඒපා. http://www.youtube.com/watch?v=m2NCEauio1k

තාක්ෂණික

Cyber security සහ Information security අතර වෙනස


Cyber-Security Awareness – Episode 02 – Cyber security vs Information Security Cyber security සහ Information security අතර වෙනස ගැන හැදින්වීමක්  මේ වීඩියෝඒ කෙන්  බලන්න පුළුවන්....වීඩියෝ ඒක බලලම comment ඒකක් දාන්නකො බලන්න. SLtechTalk you tube channel ඒක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න ඒපා. http://www.youtube.com/watch?v=o8GKhqWLaMw