මුහුණට මුහුණ හමු නොවීමේ දෝෂය… මුහුණට මුහුණ හමු නොවීමේ දෝෂය…


වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් (Video Conferencing) ක්‍රමයට කරන සංවාද වලදී නිවැරදිම තීන්දු- තීරණ ගන්න නොහැකි වන බව ඇමෙරිකානු පර්යේෂකයෝ පෙන්නල දීල තියෙනවා. මේකට හේතුව ඒකට සම්බන්ද අය ලොකු මානසික අභියෝගයකට මුහුණ දෙන නිසාලු.....