වින්ඩෝස්

Rescue Disk යනු කුමක් ද?


__________________________________________ පරිගණකයට වයිරස් ඇතුළු වූ පසුව එයට Antivirus Software එකකින් එම වෛරස් ඉවත් කිරීමට යෑම නිසා ගැටලු මතුවේ. එසේ වන‍්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට(Operating System) හා බූට් සෙක්ටර්(Boot Sector) එකට එම වෛරස් පැතිර යෑම නිසාය. එසේ වුවහොත් Antivirus Software එක මගින් එම වයිරස් ඉවත් කිරීම අපහසු ය. එවිට ඇන්ටි ‍ ව‍යිරස් මෘදුකාංගය මගින් සම්පූර්ණයෙන් බූ‍ට් ෆයිල්ස් මකා… Continue reading Rescue Disk යනු කුමක් ද?

Advertisements