අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

ඔයාගෙ Personal Details වෙනත් කෙනෙක් අතට ගියොත්? Identity Theft ගැන දන්න සිංහලෙන්ම දැනගන්න….


Cyber Security Awareness - Episode 05 - Identity Theft ගැන සිංහලෙන්   |||||||||| SLTechTalk ||||||||||| ඔයාගෙ Personal Details වෙනත් කෙනෙක් අතට ගියොත්? Identity Theft ගැන දන්න සිංහලෙන්ම දැනගන්න.... This video about What is Identity Theft and Prevention methods. #SLtechTalk https://www.youtube.com/watch?v=-nbI6cbIuOA

Advertisements
අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික

Ransomware ගැන සිංහලෙන්


Cyber Security Awareness - Episode 04 - Ransomware ගැන සිංහලෙන්   Ransomware ගැන දන්න සිංහලෙන්.... This video covers an overview of Ransomware. #SLtechTalk

අන්තර්ජාල, ආරක්ෂණ, තාක්ෂණික, පරිගණක

Security වල පාවිව්චි වෙන මූලික වචන


Cyber Security Awareness - Episode 03 - Basic Security Terminologies අපි security වලදි දැන ගන්න ඔ්නෙවෙන මූලික terminologies ටික ගැන තමයි මේ වීඩියෝ ඒකෙන් කතාකරන්නෙ. වීඩියෝ ඒක බලලම comment ඒකක් දාන්නකො බලන්න. SLtechTalk youtube channel ඒක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න ඒපා. http://www.youtube.com/watch?v=m2NCEauio1k